HOME>제품소개>종이컵
MODEL NO : YS025 시음용/소주컵
용량 : 2.5 온스 / 75ml
용도 : 시음용 / 소주컵
CUP SIZE (mm) : 51×51×36
CARTION SIZE (mm) : 430×270×340
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 10,50 pcs / Poly Bag
                 200,40 Poly Bag/CTN : 2000개
       
       
MODEL NO : YS065 종이컵
용량 : 142 온스 / 80ml
용도 : 시음용 / 음료용
CUP SIZE (mm) : 57×57×41
CARTION SIZE (mm) : 465×290×330
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
                    40 Poly Bag/CTN : 2000개
       
MODEL NO : YS090 종이컵
용량 : 6.5 온스 / 195ml
용도 : 음료용/자판기용
CUP SIZE (mm) : 73×75×49
CARTION SIZE (mm) : 370×300×390.
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 10,25,50 pcs / Poly Bag
                    100,40,20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : YS065 종이컵
용량 : 6.5 온스 / 192ml
용도 : 음료용/자판기용
CUP SIZE (mm) : 73×75×49
CARTION SIZE (mm) : 370×300×390.
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 10,25,50 pcs / Poly Bag
                    100,40,20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
       
       
MODEL NO : YS070 종이컵
용량 : 7 온스 / 200ml
용도 : 음료용/자판기용
CUP SIZE (mm) : 70×81×52
CARTION SIZE (mm) :
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 10,50 pcs / Poly Bag
                    100,20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : YS075 종이컵
용량 : 7.5 온스 / 215ml
용도 : 음료용
CUP SIZE (mm) :
CARTION SIZE (mm) :
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 10,,50 pcs / Poly Bag
                    100,20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
유성 경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 464(A동,B동,C동,D동 일부) | 대표 : 김옥순 | TEL : 031-322-7082~5 FAX : 031-322-7086
사업자등록번호 : 142-07-36683 1 통신판매업신고증 : 제 2017-용인처인-0038 호
ALL CONTENTS COPYLIGHT ⓒ 2012 YUSUNG CO. FOR QUESTIONS OR COMMNTS,
E-MAIL TO Webmaster