HOME>제품소개>음료용종이컵
MODEL NO : YS090 음료용/슬러쉬컵
용량 : 9.0 온스 / 270ml
용도 : 음료용 / 자판기용
CUP SIZE (mm) : 74×91×50
CARTION SIZE (mm) : 390×325×430
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 25,50 pcs / Poly Bag
           40,20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : YS090 종이컵
용량 : 9.0 온스 / 260ml
용도 : 음료용 / 슬러쉬용
CUP SIZE (mm) : 57×57×41
CARTION SIZE (mm) : 350×295×465
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
           20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : YS100 종이컵
용량 : 10.0 온스 / 300ml
용도 : 음료용/슬러쉬컵
CUP SIZE (mm) : 69×125×49
CARTION SIZE (mm) : 550×350×350
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 25 pcs / Poly Bag
           40 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : YS120 종이컵
용량 : 12온스 / 350ml
용도 : 음료용
CUP SIZE (mm) : 79×114×52
CARTION SIZE (mm) : 420×3350×450
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 25,50 pcs / Poly Bag
           40,20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : YS160 종이컵
용량 : 16.0 온스 / 480ml
용도 : 음료용/슬러쉬컵
CUP SIZE (mm) : 89×125×61
CARTION SIZE (mm) : 470×380×350,470×380×510
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 25,50 pcs / Poly Bag
           40,20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
유성 경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 464(A동,B동,C동,D동 일부) | 대표 : 김옥순 | TEL : 031-322-7082~5 FAX : 031-322-7086
사업자등록번호 : 142-07-36683 1 통신판매업신고증 : 제 2017-용인처인-0038 호
ALL CONTENTS COPYLIGHT ⓒ 2012 YUSUNG CO. FOR QUESTIONS OR COMMNTS,
E-MAIL TO Webmaster